Informace o spolku

Paměť  Českého ráje a Podještědí, od února roku 2017 zapsaný spolek, vznikl transformací  z původního stejnojmenného občanského sdružení. Toto sdružení  bylo založeno v Turnově v roce 1999. K jeho iniciátorům a zakládajícím členům patřil především náš nezapomenutelný kolega Václav Jenšovský.

Hlavním předmětem našeho zájmu je Českodubsko, Mnichovohradišťsko, Dolnobousovsko, Sobotecko, Lomnicko, Semilsko, Turnovsko, Železnobrodsko a Jičínsko. Jak je známo, jde o území bohaté na přírodní krásy a současně na četné a rozmanité výtvory lidského umu, včetně stavebních, literárních i dalších památek v rámci odkazu našich předků. Tím spíše společně zaujímají jedno z předních míst v přírodním a kulturním dědictví naší vlasti. 

Společně s dalšími organizacemi a spolupracovníky chceme přispět k uchování tohoto bohatství nezměrné velikosti pro nás všechny. Naším hlavním úkolem zůstává i nadále vydávání sborníku Od Ještěda k Troskám, jehož počátky sahají do 20. let minulého století. V souladu s myšlenkami původních zakladatelů se sborník také dnes systematicky podílí na zveřejňování a tím zpřístupňování informací o přírodních a kulturních hodnotách především Českého ráje a Podještědí. Od Ještěda k Troskám není sborníkem pro úzký okruh odborníků, ale naopak je určený široké veřejnosti různých věkových skupin od mládeže až po seniory. Považujeme za velmi důležité také to, že je prostředkem i výsledkem dlouhodobé spolupráce mnoha organizací i jednotlivců od muzeí až po školy, města a obce, knihovny a nejrůznější zájmová sdružení.

Jsme neziskovou organizací. Tím spíše je pro nás velice důležitá podpora ze strany měst a obcí, sponzorů, dalších organizací a jednotlivců. Hlavně díky ní můžeme pokračovat v uvedené publikační činnosti. 

 

 

Stanovy spolku Paměť Českého ráje a Podještědí

I. Název a sídlo spolku

§ 1

1. Název spolku je Paměť Českého ráje a Podještědí z. s.

2. Sídlem spolku je Jeronýmova 517, 511 01 Turnov 1.

 

II. Účel a programové cíle spolku

§ 2

Spolek Paměť Českého ráje a Podještědí (dále jen spolek) je samosprávný, dobrovolný a nezávislý svazek členů, sdružující přátele, znalce a ochránce Českého ráje a Podještědí se společným zájmem o naplňování programových cílů spolku.

§ 3

Spolek vykonává činnost v souladu se svým účelem a programovými cíli.

§ 4

1. Programovými cíli spolku jsou: činnost vlastivědná, osvětová
a propagátorská, ochrana přírodních, památkových a dalších kulturních hodnot včetně lidových tradic.

2. Programové cíle spolek naplňuje zejména následující neziskovou
a nepodnikatelskou činností (hlavní činnost):

a) vydávání periodického regionálního vlastivědného sborníku „Od Ještěda k Troskám“ (OJKT) a dalších neperiodických publikací,

b) soustavné studium historických i přírodovědných podmínek a souvislostí,
jež zmíněný prostor utvářely a trvale ovlivňují, a zveřejňování výsledků tohoto studia odborných i amatérských kolektivů a jednotlivců v daném prostoru,

c) kulturně osvětová činnost ve prospěch renesance historické kontinuity jednotlivých lokalit daného území a regionu jako celku,

d) rozvíjení odkazu významných osobností našeho regionu,

e) spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a dalšími organizacemi při naplňování programových cílů spolku,

f) vzdělávání a výchova dětí, mládeže a široké veřejnosti.

3. Vedle hlavních činností vykonává spolek i následující hospodářskou činnost dle živnostenského listu a v souladu s platným zákonem:

a) zejména jde o vydávání periodických a neperiodických publikací

b) a praktickou činnost v oblasti péče o krajinu, přírodu, památky, tradice
a další hodnoty,

obojí v rámci živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

III.  Členství ve spolku

§ 5

Formy členství

1. Členství má tři formy: individuální, kolektivní a čestné.

2. Individuálním členem spolku se může stát fyzická osoba od 15 let věku, jež souhlasí s účelem a programovými cíli spolku a chce se podílet na jeho činnosti.

3. Kolektivním členem se může stát právnická osoba souhlasící s účelem a programovými cíli spolku. Kolektivního člena zastupuje při jednání spolku osoba, jež je oprávněna jednat jeho jménem.

4. Čestnými členy se mohou stát fyzické osoby, které prokázaly mimořádné zásluhy o spolek a naplňování jeho cílů. Čestné členy volí na návrh výboru členská schůze.

§ 6

Práva a povinnosti členů

1. Každý člen spolku má právo:

a) zúčastňovat se činností organizovaných spolkem,

b) užívat členských výhod, majetku a zařízení spolku,

c) rozhodovat hlasováním a volit,

d) být volen do všech orgánů spolku, je-li starší 18 let,

e) vystoupit ze spolku.

2. Každý člen je povinen:

a) dodržovat stanovy spolku a přispívat dle svých možností k naplňování programových cílů spolku,

b) zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok ve lhůtě nejpozději
do 31. 10. příslušného kalendářního roku, není-li této povinnosti zproštěn (např. čestným členstvím),

c) šetřit svěřený majetek spolku.

§ 7

Vznik členství

1. Individuální a kolektivní členství vzniká rozhodnutím výboru spolku
na základě přihlášky.

2. Čestné členství vzniká rozhodnutím členské schůze spolku.

§ 8

Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením ze spolku, které bylo sděleno doložitelným způsobem,

b) rozhodnutím členské schůze pokud člen závažným způsobem porušil stanovy nebo obecně platné právní předpisy; u individuálního a kolektivního členství mimo jiné tím, že nebyla splněna povinnost zaplatit členský příspěvek za daný kalendářní rok, i přesto, že byl člen k tomu opakovaně vyzván a byl upozorněn na důsledek takovéhoto opomenutí,

d) úmrtím člena,

e) zánikem spolku.

§ 9

Seznam členů

1. Spolek vede evidenci všech svých členů, v ní je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a datum vzniku členství. Tato evidence členů není zpřístupněna veřejně.

2. Při zániku členství spolek vymaže z evidence členů veškeré údaje o členovi, kterému členství zaniklo.

 

IV. Orgány spolku

§ 10

Orgány spolku jsou členská schůze, výbor a kontrolní komise.

                                                              

§ 11

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku nejméně jedenkrát ročně.

3. Členskou schůzi svolává výbor nejméně 20 dnů před jejím konáním.

4. Členská schůze zejména:

a) projednává všechny zásadní otázky činnosti a programu spolku,

b) projednává a schvaluje zprávy výboru o činnosti spolku mezi jednotlivými členskými schůzemi,

c) projednává a schvaluje hospodářskou a kontrolní zprávu za předchozí účetní období,

d) schvaluje výroční zprávu předloženou výborem spolku a rozhoduje o způsobu jejího zveřejnění,

e) schvaluje výši členských příspěvků na následující kalendářní rok,

f) schvaluje rozpočet spolku na příslušný kalendářní rok předložený výborem,

g) volí a odvolává členy výboru spolku a členy kontrolní komise,

h) volí přímou volbou předsedu a místopředsedu výboru,

i) jmenuje čestné členy spolku,

j) rozhoduje o zániku členství ve spolku v souladu s těmito ustanoveními,

k) schvaluje stanovy spolku, jejich doplňky a změny,

l) rozhoduje o zániku spolku a o způsobu naložení s jeho majetkem.

§ 12

Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku a řídí jeho činnost mezi jednotlivými členskými schůzemi.

2. Výbor má 7 členů, tvoří ho předseda, místopředseda, jednatel, hospodář a členové bez funkce.

a) předseda výboru zastupuje spolek navenek a je oprávněn jednat jeho jménem; podepisuje právní úkony schválené výborem, společně s hospodářem podepisuje dokumenty týkající se hospodaření spolku,

b) místopředseda zastupuje předsedu v případě, že předseda nemůže svou funkci vykonávat; v případě rezignace předsedy zastupuje spolek až do konání řádných voleb,

c) jednatel vede průběžnou agendu, zatupuje spolek na základě pověření výborem,

d) hospodář vede finanční agendu spolku; funkce hospodáře je neslučitelná s funkcí předsedy nebo místopředsedy,

e) členové bez funkce plní úkoly dle konkrétního pověření výborem.

3. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na čtyřleté funkční období. Ve své funkci zůstávají i po uplynutí této doby až do konání nejbližší členské schůze.

4. Výbor se schází nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání výboru svolává předseda nebo pověřený člen výboru.

5. Výbor zejména:

a) svolává členské schůze,

b) plní usnesení členské schůze,

c) řídí činnost spolku mezi jednotlivými členskými schůzemi,

d) spravuje majetek spolku a rozhoduje o jeho hospodářské činnosti,

e) sestavuje zprávy o činnosti a hospodaření a předkládá je členské schůzi,

f) připravuje návrh plánu činnosti a rozpočtu a předkládá jej členské schůzi,

g) rozhoduje o vzniku individuálního a kolektivního členství ve spolku
a navrhuje zánik členství v souladu s těmito ustanoveními,

h) schvaluje interní směrnice, jejich doplňky a změny, které je povinen zveřejnit vhodným způsobem,

ch) jmenuje předsedu redakční rady sborníku OJKT.

§ 13

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření spolku v souladu
se stanovami a s obecně platnými předpisy.

2. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí na čtyřleté funkční období. Členové kontrolní komise zůstávají ve své funkci i po uplynutí této doby až do konání nejbližší členské schůze. Členství v revizní komisi je neslučitelné
s členstvím ve výboru.

3. Zasedání kontrolní komise svolává a její činnost řídí její předseda, kterého
si volí komise ze svého středu.

4. Kontrolní komise odpovídá za svoji činnost pouze členské schůzi,
jíž předkládá revizní zprávu za uplynulé období.

§ 14

Způsoby jednání orgánů spolku

1. Veškerá rozhodnutí se přijímají většinou hlasů přítomných, není-li dále určeno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

2. Každý individuální a čestný člen má při jednání orgánů spolku, jichž je členem, jeden rozhodující hlas, každý kolektivní člen má též jeden rozhodující hlas uplatněný prostřednictvím fyzické osoby, jež je oprávněna jednat jeho jménem.

3. Členská schůze je schopná usnášet se za účasti nejméně 50 % členů spolku oprávněných k hlasování.

4. Není-li členská schůze schopna se usnášet dle § 14, odst. 3, svolá výbor náhradní členskou schůzi jednu hodinu po plánovaném začátku řádné schůze, nebo ji svolá do patnácti dnů od původního termínu s nezměněným programem tak, aby se konala do šesti týdnů od původního data. Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů
a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li dále určeno jinak.

5. Způsob hlasování si zvolí členská schůze sama, volby výboru a revizní komise probíhají vždy tajným hlasováním.

6. Přijatá usnesení členské schůze jsou závazná pro všechny členy spolku.

7. Výbor spolku je schopný usnášení, je-li přítomna většina jejich členů.

8. O změnách a doplňcích stanov rozhoduje usnášeníschopná členská schůze třípětinovou většinou přítomných členů.

9. O zániku spolku rozhoduje nadpoloviční většina všech členů.

 

 

 

V. Hospodaření spolku

§ 15

1. Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí.

2. Za hospodaření odpovídá výbor spolku.

3. Hospodaření spolku probíhá v souladu se stanovami spolku, řídí se obecně platnými právními předpisy.

4. Příjmy spolku tvoří zejména:

a) členské příspěvky,

b) příjmy z prodeje a pronájmu movitého, nemovitého a hmotného majetku spolku,

c) úroky z vkladů,

d) dary a dotace,

e) příjmy z hospodářské činnosti dle § 4 odst. 3 stanov.

5. Veškeré příjmy spolku z hospodářské činnosti smí být použity pouze k naplnění programových cílů spolku a k pokrytí výdajů vyplývajících z činnosti spolku.

 

VI. Závěrečná ustanovení

§ 16

Zánik spolku

1. Spolek zaniká

a) rozhodnutím členské schůze,

b) klesne-li počet členů spolku pod tři.

2. O způsobu zániku spolku a způsobu naložení s jeho majetkem rozhoduje členská schůze.

§ 17

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2019. Dnem účinnosti těchto stanov pozbývají platnosti stanovy spolku Paměť Českého ráje
a Podještědí registrované 29. 4. 2016.

 

 

 

 

Valná hromada Paměť Českého ráje a Podještědí na svém zasedání dne 27. listopadu 2018 zvolila nový výbor ve složení (funkční účinnost od 1. 1. 2019):

- Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž – předseda spolku

- Mgr. Jan Havelka – místopředseda spolku

- Iva Drahoňovská – jednatelka

- Ing. Michal Košelja – pokladník

- členové výboru: Mgr. Tomáš Grindl, Mgr. Jana Dumková

 

Kontrolní komise byla zvolena ve složení: Martina Bachová – předsedkyně, Mgr. Michaela Havelková a Ondřej Halama.

Paměť Českého ráje a Podještědí považuje za velmi důležité posilovat počty svého členstva. Stanovy sdružení proto znají jak individuální členství osob, tak i členství kolektivní (=obcí, škol, podnikatelských firem atp.).

 

Členské příspěvky /jejich výše/ jsou dobrovolné, avšak minimální členský příspěvek na rok:

          - u jednotlivců činí 150,- Kč ročně

          - kolektivní členství činí 1500,- Kč ročně

 

Přihlášku pošlete na adresu:

Paměť Českého ráje a Podještědí z.s.

Jeronýmova 517

511 01 Turnov

 

nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

©2024 Martin Ehmig

Search