Informace o spolku

Paměť  Českého ráje a Podještědí, od února roku 2017 zapsaný spolek, vznikl transformací  z původního stejnojmenného občanského sdružení. Toto sdružení  bylo založeno v Turnově v roce 1999. K jeho iniciátorům a zakládajícím členům patřil především náš nezapomenutelný kolega Václav Jenšovský.

Hlavním předmětem našeho zájmu je Českodubsko, Mnichovohradišťsko, Dolnobousovsko, Sobotecko, Lomnicko, Semilsko, Turnovsko, Železnobrodsko a Jičínsko. Jak je známo, jde o území bohaté na přírodní krásy a současně na četné a rozmanité výtvory lidského umu, včetně stavebních, literárních i dalších památek v rámci odkazu našich předků. Tím spíše společně zaujímají jedno z předních míst v přírodním a kulturním dědictví naší vlasti. 

Společně s dalšími organizacemi a spolupracovníky chceme přispět k uchování tohoto bohatství nezměrné velikosti pro nás všechny. Naším hlavním úkolem zůstává i nadále vydávání sborníku Od Ještěda k Troskám, jehož počátky sahají do 20. let minulého století. V souladu s myšlenkami původních zakladatelů se sborník také dnes systematicky podílí na zveřejňování a tím zpřístupňování informací o přírodních a kulturních hodnotách především Českého ráje a Podještědí. Od Ještěda k Troskám není sborníkem pro úzký okruh odborníků, ale naopak je určený široké veřejnosti různých věkových skupin od mládeže až po seniory. Považujeme za velmi důležité také to, že je prostředkem i výsledkem dlouhodobé spolupráce mnoha organizací i jednotlivců od muzeí až po školy, města a obce, knihovny a nejrůznější zájmová sdružení.

Jsme neziskovou organizací. Tím spíše je pro nás velice důležitá podpora ze strany měst a obcí, sponzorů, dalších organizací a jednotlivců. Hlavně díky ní můžeme pokračovat v uvedené publikační činnosti. 

 

                      Stanovy spolku Paměť Českého ráje a Podještědí

 

                                              I. Název a sídlo spolku

 

                                                                § 1

 

1. Název spolku je Paměť Českého ráje a Podještědí z.s.

 

2. Sídlem spolku je Jeronýmova 517,  511 01 Turnov 1.

 

 

 

                                       II. Účel a programové cíle spolku

 

                                                                § 2

 

Spolek Paměť Českého ráje a Podještědí (dále jen spolek) je samosprávný, dobrovolný a nezávislý svazek členů, sdružující přátele, znalce a ochránce Českého ráje a Podještědí se společným zájmem o naplňování programových cílů spolku.

 

                                                                § 3

 

Spolek vykonává činnost v souladu se svým účelem a programovými cíli.

 

                                                                § 4

 

1. Programovými cíli spolku jsou: činnost vlastivědná, osvětová a propagátorská, ochrana přírodních, památkových a dalších kulturních hodnot včetně lidových tradic.

 

2. Programové cíle spolek naplňuje zejména následující neziskovou a nepodnikatelskou činností (hlavní činnost):

 

a) Vydávání regionálního vlastivědného sborníku „Od Ještěda k Troskám“ (OJKT) a dalších příležitostných publikací.

 

b) Soustavné studium historických i přírodovědných podmínek a souvislostí, jež zmíněný prostor utvářely a trvale ovlivňují, a zveřejňování výsledků tohoto studia odborných i amatérských kolektivů a jednotlivců v daném prostoru.

 

c) Kulturně osvětová činnost ve prospěch renesance historické kontinuity jednotlivých lokalit daného území a regionu jako celku.

 

d) Rozvíjení odkazu významných kulturních a ostatních osobností našeho regionu, dalších našich předků.

 

e) Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a dalšími organizacemi při naplňování programových cílů spolku.

 

f) Vzdělávání a výchova dětí, mládeže, seniorů.

 

3. Vedle hlavních činností vykonává spolek i následující hospodářskou činnost:

 

a) vydávání periodických a neperiodických publikací

 

b) praktická činnosti v oblasti péče o krajinu a přírodu, památky a další hodnoty

 

 

 

                                              lll.  Členství ve spolku

 

                                                                § 5

 

                                                       Formy členství

 

1. Členství má dvě formy: individuální, kolektivní.

 

2. Individuálním členem spolku se může stát fyzická osoba starší 7 let, jež souhlasí s účelem a programovými cíli spolku a chce se podílet na jeho činnosti.

 

3. Kolektivním členem se může stát právnická osoba souhlasící s účelem a programovými cíli spolku. Kolektivního člena zastupuje při jednání spolku osoba, jež je oprávněna jednat jeho jménem.

 

 

 

                                                                § 6

 

                                              Práva a povinnosti členů

 

1. Každý člen spolku má právo:

 

a) zúčastňovat se činností organizovaných spolkem

 

b) užívat členských výhod, majetku a zařízení spolku

 

c) rozhodovat hlasováním, volit a být volen do všech orgánů spolku, je-li starší 18 let

 

d) vystoupit ze spolku

 

 

 

2. Každý člen je povinen:

 

a) dodržovat stanovy spolku a přispívat dle svých možností k naplňování programových cílů spolku

 

b) zaplatit členský příspěvek za příslušný kalendářní rok ve lhůtě nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku, není-li této povinnosti zproštěn (např.  čestným členstvím)

 

c) šetřit majetek spolku

 

 

 

                                                                 § 7

 

                                                        Vznik členství

 

1. Individuální členství vzniká rozhodnutím výboru spolku na základě přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

 

2. Kolektivní členství vzniká uzavřením písemné smlouvy mezi právnickou osobou a spolkem.

 

 

 

                                                                 § 8

 

                                                       Zánik členství

 

1. Členství ve spolku zaniká:

 

a) vystoupením ze spolku

 

b) nesplněním základní členské povinnosti zaplatit členský příspěvek ve stanovené lhůtě

 

c) pravomocným rozhodnutím výboru o vyloučení nebo odnětí čestného členství a to v případě, že člen závažným způsobem porušil stanovy spolku nebo právní předpisy k ochraně přírody a krajiny, památek a je trestně stíhaný

 

d) úmrtím člena

 

e) zánikem spolku

 

2. Kolektivní členství dále zaniká způsoby uvedenými v písemné smlouvě o kolektivním členství.

 

 

 

                                                                § 9

 

                                                      Seznam členů

 

1. Spolek vede seznam všech členů jako elektronickou evidenci, ve které je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, členské číslo a datum vzniku členství. Tento seznam členů není zpřístupněn veřejně.

 

2. Při zániku členství spolek vymaže z evidence členů veškeré údaje o členovi, kterému členství zaniklo.

 

 

 

                                                   IV. Orgány spolku

 

                                                                § 10

 

Orgány spolku jsou členská schůze, výbor a kontrolní komise.

 

                                                              

 

                                                                § 11

 

                                                       Členská schůze

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

 

2. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor spolku nejméně jedenkrát ročně.

 

3. Členskou schůzi svolává výbor nejméně 15 dnů před jejím konáním.

 

4. Členská schůze zejména:

 

a) projednává všechny otázky činnosti a programu spolku

 

b) projednává a schvaluje zprávy výboru o činnosti spolku mezi jednotlivými členskými schůzemi

 

c) projednává a schvaluje hospodářskou a kontrolní zprávu za předchozí účetní období

 

d) schvaluje výši členských příspěvků na následující kalendářní rok

 

e) schvaluje rozpočet spolku na příslušný kalendářní rok předložený výborem

 

f) volí a odvolává členy výboru spolku a členy kontrolní komise

 

g) volí přímou volbou předsedu a místopředsedu výboru

 

h) schvaluje stanovy spolku, jejich doplňky a změny

 

i) schvaluje výroční zprávu předloženou výborem spolku a rozhoduje o způsobu jejího zveřejnění

 

j) rozhoduje o zániku spolku a o způsobu naložení s jeho majetkem

 

 

 

                                                                 § 12

 

                                                               Výbor

 

1. Výbor je statutárním orgánem spolku a řídí jeho činnost mezi jednotlivými členskými schůzemi.

 

2. Výbor má 9 členů, tvoří ho předseda výboru, místopředseda výboru, hospodář, zapisovatel a další členové.

 

3. Členové výboru jsou voleni na čtyřleté funkční období. Ve své funkci zůstávají i po uplynutí této doby až do konání nejbližší členské schůze.

 

4. Výbor se schází nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání výboru svolává předseda výboru.

 

5. Předseda výboru zastupuje spolek navenek a je oprávněn jednat jeho jménem. V případě, že předseda nemůže svou funkci vykonávat, rezignuje na ni, nebo není přítomen, zastupuje spolek místopředseda výboru, a to až do konání řádných voleb během nejbližší členské schůze.

 

6. Výbor zejména:

 

a) svolává členské schůze

 

b) plní usnesení členské schůze

 

c) řídí činnost spolku mezi jednotlivými členskými schůzemi

 

d) spravuje majetek spolku a rozhoduje o jeho hospodářské činnosti

 

e) sestavuje zprávy o činnosti a rozpočtu a předkládá je členské schůzi

 

f) připravuje návrh plánu činnosti a rozpočtu a předkládá jej členské schůzi

 

g) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku v souladu s těmito ustanoveními

 

h) schvaluje interní směrnice, jejich doplňky a změny, které je povinen zveřejnit vhodným způsobem

 

ch) jmenuje předsedu redakční rady sborníku OJKT

 

 

 

                                                                § 13

 

                                                      Kontrolní komise

 

1. Kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření spolku v souladu se stanovami a s obecně platnými předpisy.

 

2. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí na čtyřleté funkční období. Členové kontrolní komise zůstávají ve své funkci i po uplynutí této doby až do konání nejbližší členské schůze.

 

3. Zasedání kontrolní komise svolává a její činnost řídí její předseda, který je volen výborem spolku.

 

4. Kontrolní komise odpovídá za svoji činnost pouze členské schůzi, jíž předkládá revizní zprávu za uplynulé období.

 

 

 

                                                       

 

                                                                 § 14

 

                                        Způsoby jednání orgánů spolku

 

1. Členská schůze je schopná usnášet se za účasti nejméně 50 % členů spolku oprávněných k hlasování.

 

2. V případě, že se členská schůze není schopna na svém zasedání usnášet dle § 14, odstavce 1, je výbor spolku oprávněn svolat ve lhůtě 15 dnů náhradní zasedání členské schůze, která je schopna se usnášet v jakémkoliv počtu přítomných, k hlasování oprávněných členů.

 

3. Výbor spolku je schopný usnášení, je-li přítomna většina jejo členů.

 

4. Veškerá rozhodnutí se přijímají většinou hlasů přítomných, není-li dále určeno jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 

5. Přijaté usnesení je závazné pro všechny členy spolku.

 

6. Volby do orgánů jsou tajné, způsob voleb orgánů určuje členská schůze.

 

7. Každý individuální člen má při jednání orgánů spolku, jichž je členem, jeden rozhodující hlas, každý kolektivní člen má též jeden rozhodující hlas uplatněný prostřednictvím fyzické osoby, jež je oprávněna jednat jeho jménem.

 

8. O zániku spolku, změnách a doplňcích stanov rozhoduje členská schůze třípětinovou většinou přítomných členů.

 

 

 

                                              V. Hospodaření spolku

 

                                                                § 15

 

1. Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí.

 

2. Za hospodaření odpovídá předseda spolku a hospodář spolku.

 

3. Hospodaření spolku probíhá v souladu se stanovami spolku, řídí se obecně platnými právními předpisy.

 

4. Příjmy spolku tvoří zejména:

 

a) členské příspěvky

 

b) příjmy z prodeje a pronájmu movitého, nemovitého a hmotného majetku spolku

 

c) úroky z vkladů

 

d) dary a dotace

 

e) příjmy z hospodářské činnosti dle § 4 odst. 3 stanov

 

5. Veškeré příjmy spolku z hospodářské činnosti smí být použity pouze k naplnění programových cílů spolku a k pokrytí výdajů vyplývajících z činnosti spolku

 

 

 

                                         VI. Závěrečná ustanovení

 

                                                               § 16

 

                                                       Zánik spolku

 

1. Spolek zaniká

 

a) rozhodnutím členské schůze

 

b) klesne-li počet členů spolku pod tři

 

2) O způsobu zániku spolku a způsobu naložení s jeho majetkem rozhoduje členská schůze.

 

                                                               § 17

 

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 29. 4. 2016. Dnem účinnosti těchto stanov pozbývají platnosti stanovy Občanského sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí registrované Ministerstvem vnitra ČR.

 

 

 

 

 

Valná hromada Paměť Českého ráje a Podještědí na svém zasedání dne 29. dubna 2016 zvolila nový výbor ve složení:

- RNDr. Zdeněk Mrkáček – předseda

- Mgr. Jana Dumková - místopředsedkyně

- Iva Drahoňovská - jednatelka

- Ing. Karel Jelínek - pokladník

- členové výboru: Mgr. Tomáš Grindl, Helena Červová, Ing. Josef Jindra, Ing. Jaroslav Kaplan, Mgr. Lenka Morávková

 

Kontrolní a revizní komise byla zvolena ve složení: Martina Bachová - předsedkyně, JUDr. Jaroslav Veselý, Milada Krauskopfová

Paměť Českého ráje a Podještědí považuje za velmi důležité posilovat počty svého členstva. Stanovy sdružení proto znají jak individuální členství osob, tak i členství kolektivní (=obcí, škol, podnikatelských firem atp.).

 

Členské příspěvky /jejich výše/ jsou dobrovolné, avšak minimální členský příspěvek na rok:

          - u jednotlivců činí 150,- Kč ročně

          - kolektivní členství činí 1500,- Kč ročně

 

Přihlášku pošlete na adresu:

Paměť Českého ráje a Podještědí z.s.

Jeronýmova 517

511 01 Turnov

 

nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

©2019 Martin Ehmig

Search